Vi erbjuder följande tjänster

  • För att upptäcka eventuella kondens- eller isoleringsläckage i byggnader
  • För att kunna förbättra isoleringen
  • För att kontrollera diffusionsspärrens täthet före byggnaden färdigställs
  • För att lokalisera uppvärmningssystem
  • För att kontrollera elsäkerheten
  • För att lokalisera dragiga ställen inomhus (fönster, dörrar, hörn, köldbryggor)

Vid tolkningen av resultaten används bl.a. Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer i publikationen Asumisterveysohje (RT STM-21232).

Ta kontakt: 050-4962416